Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Go to content
Right

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:

1.1. “het Kantoor”: de besloten vennootschap FRANSEN LUYTEN, met zetel te Everdijstraat 43, 2000 Antwerpen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer ***.

1.2. “de Cliënt”:  de partij die het Kantoor consulteert m.h.o.o. het verlenen van een advies, het bemiddelen of onderhandelen, het voeren van een gerechtelijke procedure dan wel het verlenen van enig ander vorm van bijstand.

1.3. “Algemene Voorwaarden”: huidige algemene voorwaarden van het Kantoor.

 

2. TOEPASSELIJKHEID EN ALGEMENE BEPALINGEN

2.1. Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig zou worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.2. In geval van discrepanties tussen de Nederlandse en de Engelse tekst van huidige Algemene Voorwaarden is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

 

3. DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

3.1. De overeenkomst tussen het Kantoor en de Cliënt wordt geacht te zijn aangegaan voor de duur die het verrichten van de overeengekomen diensten in beslag neemt.

3.2.  De Cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door het Kantoor daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Het Kantoor maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de Cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst.

3.3.  Op eerste verzoek zal het Kantoor aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.

3.4.  Het Kantoor kan op elk ogenblik een einde maken aan de overeenkomst door de cliënt schriftelijk te verwittigen en inzonderheid indien de Cliënt zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. Bij de bepaling van het ogenblik van de daadwerkelijke beëindiging van de opdracht, houdt het Kantoor rekening met de mogelijkheid voor de Cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

 

4. KOSTEN EN ERELONEN

4.1.  Het ereloon is de vergoeding voor de door het KANTOOR geleverde diensten. Het Kantoor hanteert een vast uurloontarief dat vooraf wordt overeengekomen met de Cliënt, overeenkomstig de anciënniteit en specialisatie van de advocaten in het Kantoor, alsook met inachtname van de belangrijkheid, de aard en de moeilijkheidsgraad van de zaak en/of met het dringend karakter van de opdracht.

4.2.   Het hierboven omschreven ereloon is exclusief btw. Behalve indien een wet of een ter uitvoering daarvan genomen besluit of administratieve beslissing (circulaire of andere) voorziet in een vrijstelling (daaronder begrepen een verrichting die buiten het toepassingsgebied van de btw valt), zal het ereloon verhoogd worden met de btw tegen het toepasselijke tarief.

4.3.   De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die het Kantoor heeft moeten voorschieten of verschuldigd is aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten zijn ten laste van de Cliënt en worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

4.4.   Het Kantoor kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot is het forfaitaire bedrag dat de Cliënt betaalt aan het Kantoor, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon.

4.5. Het Kantoor heeft het recht om eventuele ingevorderde derdengelden en/of rechtsplegingsvergoedingen in te houden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Het brengt de Cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de Cliënt om de ereloonstaten van het Kantoor te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

 

5. DERDENGELDEN

Behalve in de situatie beschreven onder clausule 4.5. van deze Algemene Voorwaarden, stort het Kantoor  alle bedragen die het voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien het Kantoor een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

 

6. UITVOERING VAN DE DIENSTEN

6.1.  Tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen, bepaalt het Kantoor de wijze waarop de diensten zullen worden uitgevoerd.

6.2. Het Kantoor verbindt zich slechts tot een inspanningsverbintenis en niet tot enige resultaatsverbintenis. Het Kantoor zal haar diensten naar best vermogen en nauwgezet uitvoeren.

6.3.  Om het Kantoor toe te laten haar diensten vakkundig en behoorlijk te verrichten, verstrekt en bezorgt de Cliënt aan het Kantoor zo spoedig mogelijk en op schriftelijke wijze alle met het oog op de normale verrichting van de diensten noodzakelijke en nuttige gegevens, inlichtingen en documenten. De Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens, inlichtingen en documenten.

6.4.  Buiten de gebruikelijke taken die door het Kantoor worden vervuld, gaat de Cliënt akkoord dat het Kantoor voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere (externe) advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

6.5.  Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de Cliënt de keuze daarvan aan het Kantoor. Het Kantoor doet echter slechts met uitdrukkelijke instemming van de Cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.

6.6.  Het Kantoor zal de aan hem toevertrouwde dossiers bewaren gedurende een periode van vijf (5) jaar na de beëindiging van zijn diensten. De Cliënt is echter steeds ertoe gehouden om aan het Kantoor eventuele originele documenten en/of voorwerpen die hij aan het Kantoor heeft bezorgd, zo spoedig mogelijk terug te vragen zo hij dit verlangt. Het Kantoor is in dit verband geenszins gehouden tot enige specifieke bewarings- en/of restitutieverbintenis.

 

7. BETALING

7.1.   De Cliënt betaalt de voorschotten en elke staat van kosten en ereloon van het Kantoor binnen 30 dagen na ontvangst van de staat met uitnodiging tot betaling. Het Kantoor kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.

7.2.   Indien de Cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de staat moet hij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren. Het protest dient een gedetailleerde omschrijving van de beweerde tekortkoming, dan wel van het bezwaar tegen de staat van kosten en ereloon te omvatten. Indien de Cliënt nalaat om bij het Kantoor tijdig een gegronde en gemotiveerde klacht in te dienen, vervalt in zijnen hoofde ieder recht op schadevergoeding en/of nakoming t.a.v. het Kantoor.

7.3.  Op het openstaande saldo van de staat van kosten en erelonen en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de Cliënt vanaf de vervaldag rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet, of indien de Cliënt een onderneming uitmaakt,  de rentevoet toepasselijk in uitvoering van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, tot de dag der volledige betaling, meer de betaling van een forfaitaire vergoeding van 40 euro voor de eigen invorderingskosten en een redelijke schadeloosstelling voor alle andere invorderingskosten welke dat vaste bedrag te boven gaan en die ontstaan zijn door de laattijdige betaling, hierin begrepen de rechtsplegingvergoeding overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.

7.4.  Als de Cliënt in gebreke blijft binnen de aangegeven termijn zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft het Kantoor het recht zijn tussenkomst tijdelijk te staken of definitief te stoppen, op voorwaarde dat de Cliënt voorafgaandelijk overeenkomstig de redelijkheid werd gewaarschuwd.

7.5. De Cliënt is niet gerechtigd, om welke reden dan ook, de betaling van enige factuur van het Kantoor op te schorten of te compenseren.

 

8. OVERMACHT

Indien het Kantoor niet in staat is haar verplichtingen onder de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen ingevolge een reden die niet aan het Kantoor kan worden toegerekend, onvoorzien en/of redelijkerwijze niet te voorzien en/of te vermijden was, waaronder doch niet beperkt tot natuurrampen (zoals overstroming, storm, orkaan, bliksem, sneeuw, droogte, …), ziekte of het overlijden van een medewerker van het Kantoor, stroom- en telecommunicatieonderbreking en cyberaanvallen worden de verplichtingen van het Kantoor opgeschort tot dat het opnieuw in staat is zijn diensten op normale wijze te hervatten.

 

9. BESCHERMING EN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

9.1.   Het Kantoor verwerkt de door de Cliënt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan het Kantoor verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de op haar rustende verplichtingen voortvloeiende uit de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

9.2.  Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden geeft de cliënt de uitdrukkelijke toestemming aan het Kantoor om de informatie verschaft overeenkomstig clausule 6.3., en desgevallend de persoonsgegevens in de zin van art. 4, 1) AVG, de gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken voor een of meer welbepaalde doeleinden die het voorwerp uitmaken van de dienstverlening (o.m. het verlenen van een advies, het bemiddelen of onderhandelen, het voeren van een gerechtelijke procedure dan wel het verlenen van enig ander vorm van bijstand).

9.3.  Het Kantoor behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

9.4.  De Cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan het Kantoor te richten.

9.5. Het Kantoor verbindt zich ertoe om binnen een termijn van één maand de Cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom het Kantoor (niet) ingaat op het gevraagde verzoek van de Cliënt.

9.6.   Het Kantoor behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het verzoek gepaard gaat.

 

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1.  Het Kantoor is enkel aansprakelijk indien een grove fout of nalatigheid in hoofde van het Kantoor kan worden bewezen die schade in hoofde van de Cliënt heeft veroorzaakt.

10.2.  Het Kantoor is t.a.v. de Cliënt echter in geen enkel geval aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade.

10.3.  Het Kantoor is t.a.v. de Cliënt evenmin aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een handelen of nalaten van derden waarop het Kantoor een beroep heeft gedaan in overeenstemming met clausule 6.4. en 6.5. van deze Algemene Voorwaarden.

10.4. Het Kantoor is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van EUR 1.239.467,60 per schadegeval. De Cliënt vindt de verzekering van het Kantoor voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van het Kantoor wordt beperkt tot het bedrag waarvoor het Kantoor is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet en grove fout.

10.5.  Voor al de gevolgen die resulteren uit een nalatigheid in het verschaffen van informatie of uit de overdracht van stukken, uit overdracht van foutieve informatie of onjuiste of onvolledige stukken, of het laattijdig in bewaring geven van informatie of stukken, is de cliënt exclusief verantwoordelijk, hetgeen in dit opzicht het KANTOOR uitdrukkelijk ontlast van enige aansprakelijkheid.

 

11. JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

11.1. De rechtsverhouding tussen het Kantoor en de Cliënt is onderworpen aan  het Belgische recht.

11.2. De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die zouden ontstaan tussen het Kantoor en de Cliënt, ongeacht of dit geschil een hoofdvordering dan wel een tussenvordering betreft.

11.3. In de mate van het mogelijke zullen het Kantoor alsmede de Cliënt echter elk een redelijke inspanning leveren opdat hun geschil in der minne en bij wijze van vergelijk wordt opgelost.

 

 

 

255, 255, 255, 1
0, 0, 0, 1
255, 255, 255, 1
0, 0, 0, 1
0, 0, 0, .5